ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu informuję, o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1.000 zł na potrzeby organizacji Dnia Dziecka. Środki zgodnie z wnioskiem fundacji zostaną przeznaczone na poczęstunek i atrakcje w zakresie animacji zabaw dla ok. 100 dzieci. Zabawa odbędzie się na Forcie Anioła.

Środki zostały przelane na wniosek i konto FUNDACJI WIATR W ŻAGLE z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 23/2 w Świnoujściu.

Wsparcie finansowe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie kształtowania i rozwijania postaw ludzkich.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z awarią przyłącza wodociągowego, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 21.05.2024r. przy ulicy MAŁOPOLSKIEJ (na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Grudziądzkiej).

Przewidywany czas przerwy w dostawie wody: 21.05.2024r. w godz.: 11.00 - 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Kołłątaja 4 , 72-600 Świnoujście (zwana dalej Spółką),  ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych w Zakładzie Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

I. Opis stanowiska i wymagań:

Kandydaci na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych  powinni posiadać:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne ( tytuł magistra),
 2. co najmniej 6 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym,
 3. wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, w tym w szczególności: Ustawy o rachunkowości; Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; Ustawy o podatku od towarów i usług.

II.    Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru/selekcji:

 1. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w   siedzibie Spółki , w sekretariacie.
 2. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych ”, do dnia  20.05.2024r.
 3. W przypadku przesłania ofert pocztą lub pocztą kurierską decyduje data wpływu do Spółki.
 4. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
  1. list motywacyjny i życiorys zawodowy (z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego),
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających:
   • ukończenie studiów wyższych,
   • kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska,
   • dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które kandydat uważa za istotne.
    W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów.
  3. oświadczenie o:
   • korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • braku prowadzenia postępowania przeciwko kandydatowi  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów realizacji postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 5. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a złożone dokumenty im zwrócone.
 6. Wybrani przez Zarząd Spółki, na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydaci, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie której, zostaną poinformowani (e-mailem lub telefonicznie).
 7. Zarząd Spółki  zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 8. Zgłoszenia kandydatów odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia pozostaną w siedzibie Spółki .

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu informuje, że w związku z awarią na ujęciu wody w dniu 29.04.2024r. od godz. 18:00 do dnia 30.04.2024r. do godz. 10:00 może wystąpić obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej na terenie lewobrzeżnej części miasta.

Za utrudnienia przepraszamy

POLECENIE ZAPŁATY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uruchamia nową formę płatności – POLECENIE ZAPŁATY.

Aby skorzystać z nowej formy płatności należy dostarczyć do Spółki podpisaną zgodę.

Druk zgody należy pobrać ze strony ZWiK Sp. z o.o.: www.zwik.swi.pl , STREFA KLIENTA, DOKUMENTY DO POBRANIA, ZGODA – POLECENIE ZAPŁATY, wypełnić go i złożyć w siedzibie Spółki przy ulicy Kołłątaja 4 w Świnoujściu lub przesłać listem listem poleconym na adres ZWiK Sp. z o.o. lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Świnoujściu, informuje o udzieleniu wsparcia finansowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu w wysokości 1.200,00 zł na organizację konkursu wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół specjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego pt. „Woda naszym skarbem” oraz o udzieleniu wsparcie finansowego w wysokości 2.000,00 zł dla Fundacji Serce Dziecka na leczenie dziecka naszego pracownika, które posiada liczne ubytki przegrody międzykomorowej typu Fallota i niewydolność serca.

 

Powyższe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie edukacji młodzieży przebywającej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno - Wychowawczych w celu wyrównywania ich szans w życiu oraz przekazywania darowizn min. na projekty wspierające leczenie i rehabilitację osób potrzebujących .

Informujemy, że od dnia 02.01.2023 r. możecie Państwo dokonywać wpłat bez prowizji za otrzymane faktury z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu w kasie Banku Pekao S.A. w Świnoujściu przy ulicy Piłsudskiego 4

Świnoujście 2.12.2022

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu informuje o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1.000 zł na potrzeby organizacji zabawy mikołajkowej dla dzieci pod nazwą „Motołaje 2022 r.”. Organizacja zabawy odbywa się we współpracy z motocyklistami, Urzędem Miasta Świnoujście oraz Komendą Miejską Policji w Świnoujściu.

Wsparcie finansowe wpisuje się w przyjęte przez naszą Spółkę standardy dotyczące wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie kształtowania i rozwijania postaw ludzkich.

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.