ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - plik do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla pracownika - plik do pobrania

Regulamin pracy zdalnej - plik do pobrania

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr EA/ZA/0023/2018

 

KOMUNIKAT DLA PRACOWNIKÓW, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZWiK SPÓŁKA Z O.O.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy pracowników, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich ustawowych obowiązków, jako Pracodawca zawierający i wykonujący umowy o pracę.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawapracy i dotyczą wyłącznie wypełnienia przez Pracodawcę obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
  Przykładowo na podstawie dobrowolnej zgody pracownika Spółka, jako Pracodawca, przechowywała będzie informacje o imieniu, nazwisku, adresie i numerze telefonu wskazanej przez pracownika osoby, którą należy powiadomić o wypadku lub innej nadzwyczajnej sytuacji losowej dotyczącej pracownika. W przypadku podania przez pracownika danych osoby, którą należy powiadomić, prosimy o poinformowanie jej, że zakład pracy dysponował będzie tymi danymi kontaktowymi wyłącznie w celu nawiązania kontaktu w uzasadnionej sytuacji. Udzielona przeze pracownika zgoda może być odwołana przeze niego w każdym czasie. Ewentualne odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem
 4. ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
  • marketing usług własnych ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń.
 5. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, w tym profilowaniu.
 6. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu przechowywał będzie dane osobowe pracownika przez okres wskazany w przepisach prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
 8. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
 9. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 10. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  • telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
  • pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
  • pocztą elektroniczną: na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul.Kołłątaja 4.

 

 Prezes Zarządu  ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu

 

 

 

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.