ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Informacja dotycząca Inspektora Ochrony Danych Osobowych - plik do pobrania

Klauzula informacyjna dla osób objętych systemem nagrywania połączeń przychodzących na wybrane numery telefonów użytkowanych w ZWiK Sp. z o.o. w Świnoujściu - plik do pobrania

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 0023/2018

 

KOMUNIKAT DLA ODBIORCÓW USŁUG (KLIENTÓW), KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ZWiK SPÓŁKA Z O.O.

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

  ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
  • marketing usług własnych ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, w tym profilowaniu.
 5. Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń ZWiK Sp. z o.o.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, firmy dokonujące przeglądów instalacji oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.
 8. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 9. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
  1. telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24
  2. pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
  3. pocztą elektroniczną: na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4

Prezes Zarządu ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu

 

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.