ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Aby podpisać umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków proszę wypełnić następujący wniosek: pobierz plik w formacie DOC.

Jeżeli chcecie Państwo "doprowadzić" wodę do swojego domu lub odprowadzić ścieki należy:

 1. UZYSKAĆ WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA
  W tym, celu należy złożyć następujące dokumenty:
  • wniosek o wydanie warunków technicznych
  • mapkę sytuacyjną w skali 1:500 z zaznaczoną działką
  Warunki otrzymają Państwo w terminie 21 dni.
 2. WYKONAĆ PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZA
  Po otrzymaniu warunków należy zlecić wykonanie projektu technicznego projektantowi z uprawnieniami w branży sanitarnej.
 3. UZGODNIĆ PROJEKT TECHNICZNY - Wydział Sieci – tel. 91 321 59 65
 4. UZGODNIĆ WARUNKI I TERMIN ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO - Urząd Miasta Wydział Inżyniera Miasta
 5. WYKONAĆ PRZYŁĄCZE ZGODNIE Z PROJEKTEM
  Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić się do Wydziału Sieci (ul. Daszyńskiego 38, tel. 091 321-59-65) w celu uzgodnienia terminu włączenia się do istniejącej sieci wodociągowej bądź kanalizacyjnej. Włączenia może dokonać Zakład Wodociągów i Kanalizacji-odpłatnie ( zgodnie z cennikiem usług ) lub osoba uprawniona pod nadzorem przedstawiciela ZWiK.
 6. DOKONAĆ ODBIORU PRZYŁĄCZY WOD-KAN.
  Przed zasypaniem wykonanego przyłącza należy zgłosić przyłącze do odbioru Odbiór techniczny sieci wod.-kan. w zakresie próby technicznej wodociągu i przeglądu kanalizacji oraz odbiór końcowy winien się odbyć w obecności przedstawiciela ZWiK. Do odbioru końcowego nowobudowanego przyłącza lub sieci wodociągowej i kanalizacyjnej inwestor winien dostarczyć:
  • ważne warunki przyłączenia do sieci miejskiej wydane przez ZWiK.
  • jeden egzemplarz dokumentacji projektowej powykonawczej podpisanej przez uprawnionego wykonawcę robót i sporządzonej na egzemplarzu z oryginalnym uzgodnieniem ZWiK.
  • jeden egzemplarz geodezyjnego szkicu powykonawczego i inwentaryzacji wybudowanego uzbrojenia podziemnego wod.-kan. - protokół z dokonania próby ciśnienia, wynik badania wody wykonany przez uprawnioną jednostkę (Terenową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, laboratorium wody ZWiK lub inne).

  Pracownik Wydziału Sieci sprawdza zgodność wykonania przyłącza z projektem technicznym i sztuką budowlaną, zastrzega sobie możliwość dokonania sprawdzenia drożności i szczelności wykonanego przyłącza. Po spełnieniu w/w warunków ZWiK wystawia PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO-protokół ten jest niezbędny do odbioru budynku przez Wydział Architektury Urzędu Miasta.

 

WODOMIERZE DODATKOWE NA WODĘ ZUŻYTĄ BEZPOWROTNIE

POSTĘPOWANIE
przy zawieraniu porozumień w sprawie rozliczania ilości ścieków z uwzględnieniem ilości wody zużytej bezpowrotnie

 1. Zgłoszenie przez Usługobiorcę do sekretariatu ZWiK Sp. z o.o. wniosku o zawarcie porozumienia w sprawie rozliczania ilości odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem ilości wody zużytej bezpowrotnie (wnioski można pobrać w sekretariacie ZWiK Sp. z o.o. oraz na stronie BIP w zakładce „Druki do pobrania”).
 2. Uzgodnienie przez pracownika Wydziału Sieci oraz Usługobiorcę miejsca i warunków montażu wodomierza dodatkowego.
 3. Zainstalowanie wodomierza dodatkowego przez Usługobiorcę na własny koszt (art. 27 ust. 6 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.)
 4. Odbiór montażu i oplombowanie wodomierza dodatkowego przez pracownika Wydziału Sieci. Za czynności te pobierana jest opłata w wysokości 61,50 zł brutto (poz. 28 „Cennika usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o.”, na podst. par. 19 ust. 7 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzonego uchwałą RM Świnoujścia nr LV/446/2006 z dn. 2 lutego 2006 r.)
 5. Podpisanie w Dziale Zbytu porozumienia pomiędzy Usługobiorcą a ZWiK Sp. z o.o. w sprawie prowadzenia rozliczeń ilości odprowadzonych ścieków z uwzględnieniem ilości wody zużytej bezpowrotnie (zgodnie z par. 19 ust. 6 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” jw.)
 6. Za wodę zużytą bezpowrotnie pobierana jest opłata jak dla pozostałych odbiorców („Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” zatwierdzonej uchwałą RM Świnoujścia)
 7. W przypadku, gdy Usługobiorca zainstalował dodatkowy wodomierz bez uzgodnień z Wydziałem Sieci, na wniosek Usługobiorcy o zawarcie porozumienia o którym mowa w pkt. 1 ma zastosowanie bezpośrednio pkt 4.
Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.