ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŚWINOUJŚCIU
POGOTOWIE: 91 321 59 65 · WYŚLIJ WIADOMOŚĆ (SKARGI I WNIOSKI)
 

Okresowa ocena jakości wody dla miasta Świnoujście za II półrocze 2020 roku - plik do pobrania

Twardość wody w Świnoujściu - plik do pobrania

 Informacja dla zlecających badania wody do spożycia - plik do pobrania

Zlecenie na badanie wody do spożycia - plik do pobrania

Zatwierdzenia laboratorium zakładowego do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia

Kontrola jakości wody pitnej

O tym, czy woda dostarczana odbiorcom korzystającym z sieci wodociągowej jest bezpieczna i zdatna do spożycia świadczy brak w wodzie mikroorganizmów chorobotwórczych oraz substancji mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi ją spożywających.

O tym, co znajduje się w wodzie, dowiadujemy się z wyników badań mikrobiologicznych
i fizykochemicznych. Ocena przydatności wody przeprowadzana przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świnoujściu wykonywana w ramach kontroli wewnętrznej obejmuje badania jakości wody w zakresie parametrów objętych tzw. monitoringiem kontrolnym
i przeglądowym.

Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej jakości. W ramach monitoringu kontrolnego badane są następujące parametry: barwa, przewodność elektryczna, stężenie jonów wodoru (pH), zapach, smak, mętność, aluminium, żelazo, Escherichia coli, bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C.

Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego o następujące parametry: enterokoki, jon amonu, azotyny, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, ∑ pestycydów, rtęć, selen,
∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność z KMnO4, magnez, twardość.

Monitoring kontrolny wykonywany jest co roku w co najmniej 33 próbkach wody pobranej
z różnych punktów sieci wodociągowej oraz ze stacji uzdatniania wody, natomiast monitoring przeglądowy – w 6 próbkach.

Wyniki uzyskane w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego świadczą o tym,
że jakość wody w Świnoujściu odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Incydentalnie zdarzają się pojedyncze, nie zagrażające zdrowiu konsumentów, przypadki podwyższonej zawartości żelaza, manganu lub mętności w wodzie, które są usuwane w ciągu kilku godzin poprzez odcinkowe płukanie sieci wodociągowej.

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody o normatywnej jakości prowadzony jest stały nadzór nad jakością wody oraz nad sposobem prowadzenia kontroli jakości wody wykonywanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Taki nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wykonując badania jakości wody zgodnie z ustalonym planem działania na dany rok. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nadzór sanitarny obejmuje nie tylko jakość wody, ale również jakość i funkcjonowanie całego systemu zaopatrzenia w wodę, w tym infrastruktury przesyłowej, stacji uzdatniania, zbiorników magazynowych i systemów dystrybucji (sieci wodociągowej).

Na podstawie prowadzonej kontroli jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje okresowe oceny jakości wody, które zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów (link do strony http://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/576/okresowe-oceny-jakosci-wody). Ocena sporządzana jest w okresach półrocznych i dostarcza informacji na temat zakresu prowadzonej kontroli (zarówno przez ZWiK, jak i PPIS w Świnoujściu) oraz jej wyników.
W ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego wskazywane są także stwierdzone przypadki przekroczenia poziomów normatywnych jakości wody w sieci wodociągowej oraz opisane działania naprawcze podjęte w celu usunięcia tych przekroczeń.

Jakość wody, która codziennie dostarczana jest mieszkańcom kontrolowana jest na każdym etapie jej uzdatniania, a także po wtłoczeniu do sieci wodociągowej. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne odpowiada za jakość wody dostarczonej do wodomierza głównego.

W związku z tym , że w ostatnim okresie czasu ukazały się informacje , że lokalnie u niektórych odbiorców pojawiała się brudna woda w kranach, przypominamy, że na smak, zapach i kolor wody w kranie istotny wpływ ma także stan instalacji wewnętrznej, za którą odpowiada właściciel lub administrator budynku. Poniżej przedstawiamy zalecenia zarówno dla administratorów budynków jak i bezpośrednio dla mieszkańców, przestrzeganie których znacząco zmniejszy prawdopodobieństwo niekorzystnej zmiany właściwości dostarczanej przez ZWiK wody:

 1. Utrzymywanie instalacji wewnętrznych w należytym stanie: eliminowanie przecieków, wymiana niesprawnej armatury, odłączanie nieczynnych (zbędnych) odcinków instalacji.
 2. Konserwacja i kontrola działania urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.
 3. Regularne kontrole stanu technicznego, w tym czyszczenie i dezynfekcja zbiorników na instalacji wewnętrznej (zbiorniki hydroforowe, zbiorniki pośrednie strefowe, zasobniki ciepłej wody).
 4. Czyszczenie/wymiana dodatkowych filtrów zamontowanych na instalacji, zgodnie
  z zaleceniami producenta.
 5. Czyszczenie perlatorów, wylewek baterii i pryszniców – usuwanie części stałych
  z filtrów siatkowych zabezpieczających armaturę.
 6. Usuwanie nieszczelności w obrębie armatury czerpalnej – wymiana uszczelek, wężyków, zaworów.
 7. Przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.
 8. Zapobieganie wzrostowi temperatury zimnej wody poprzez izolowanie instalacji zimnej wody przebiegającej przez pomieszczenia z wysoką temperaturą powietrza (węzły cieplne, kotłownie) oraz eliminowanie przenikania ciepła z przewodów ciepłej wody do instalacji zimnej wody – zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy przewodami z.w. i c.w. oraz stosowanie izolacji termicznej instalacji c.w.

O tym, które substancje badane w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego znajdują się w naszej „kranówce” oraz jaki mają wpływ na nasze zdrowie już w następnym artykule.

 

 

Dane teleadresowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 4
72-600 Świnoujście

NIP:855-00-24-412
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Lokalizacja
© 2016 Projekt i wykonanie: FN-Serwis Sp. J.